Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu każdego człowieka. Bolesne emocje często powodują, że rodzina nie jest w stanie funkcjonować i nie wie, jakich formalności należy dopełnić, by móc zacząć przygotowania do pogrzebu.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie karty zgonu:

1. Gdy śmierć osoby nastąpiła W DOMU należy wezwać lekarza rodzinnego (lub w nocy lekarza dyżurującego), by wystawił kartę potwierdzającą zgon. Posiadanie powyższego dokumentu uprawnia do odebrania zmarłego przez zakład pogrzebowy i zawiezienia go do chłodni. WAŻNE – tzw. Karta informacyjna z informacją o zgonie, wypisana np. przez lekarzy z karetki pogotowia nie jest równoznaczna z kartą zgonu. Tą może wypisać tylko lekarz rodzinny.

2. Gdy śmierć osoby miała miejsce w SZPITALU lub OŚRODKU OPIEKI ZDROWOTNEJ kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

3. Gdy śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało znajduje się w Zakładzie Medycyny Sądowej NALEŻY UZYSKAĆ Z PROKURATURY ZEZWOLENIE NA WYDANIE ZWŁOK ORAZ WYBRAĆ ZAKŁAD POGRZEBOWY.

4. Po uzyskaniu karty zgonu niezbędne jest zarejestrowanie ZGONU osoby w USC, właściwym dla miejsca ZGONU OSOBY I WYROBIENIE AKTU ZGONU, KTÓRY UPRAWNIA DO PODJĘCIA CZYNNOŚCI PRZYGOTOWANIA POCHÓWKU. (Dopiero uzyskanie adnotacji Urzędu Stanu Cywilnego na akcie uprawnia do podjęcia przygotowania do pogrzebu.)

Informacje ogólne

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. Ubezpieczonego,
2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny są:

1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne

3. dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,

4. wnuki i rodzeństwo,

5. małżonek (wdowa i wdowiec),

6. rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 4000 PLN Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • skrócony odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)